HE

פרדוקס התעבורה

תקציר ההבזק

ההבזק עוסק בשאלה: איך תשפיע הוספת כביש למערכת כבישים בין שתי ערים, על משך הנסיעה מעיר אחת לשנייה?

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

איזה מודל בנה דיטריך בראס שחקר את הבעיה במחצית השנייה של המאה העשרים?

במה תלוי משך הזמן שמכונית עוברת אחד מקטעי הדרך בין שתי הערים?

אם מפשטים את הבעיה ומניחים שמשך הזמן הנ"ל תלוי רק במספר המכוניות על הכביש, סביר להניח שנהגים יבחרו בדרך שבה מספר המכוניות בזמן נתון קטן יותר, וכך יגדל מספר המכוניות באותו קטע דרך. האם התהליך הזה מתייצב? האם כשמספר המכוניות יעלה, יתקבל שיוי משקל בין המסלולים השונים בין שתי הערים מבחינת משך הנסיעה?

האם הוספת כביש חדש המחבר בין שתי הערים בהכרח יקטין את משך הנסיעה ביניהן?

האם קרו בעולם מקרים שבהם הוספת כביש הגדילה את עומס התחבורה בין שתי ערים? או שביטול כביש הקטין את העומס?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

מודל מתמטי שמפשט בעיה מהמציאות ומוביל לפתרון

פרדוקס – תוצאה מתמטיות שסותרת את האינטואיציה

שתי משוואות בשני נעלמים

שיווי משקל דינמי

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

דיטריך בראס  Ditrich Braess

ג'ון נאש John Nash

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

לתכנון רשת כבישים, מערכות חשמל, שרשרות מזון, מערכות מכניות

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים