HE
EN

קוביית אפרון

תקציר

ההבזק מתמקד בארבע הקוביות הלא-טרנזיטיביות שגילה ברדלי אפרון בשנת 1970 ומלמדות לקח חשוב בעניין הסקת מסקנות נחפזות מדי לגבי העבירות (טרנזיטיביות) של יחס סדר.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• איך ערוכים המספרים 1-6 על הפאות של קוביית-משחק רגילה?
• איך אפשר לארגן בטבלה את התוצאות האפשריות של משחק בהטלת קוביית-משחק רגילה על ידי שני אנשים, אם כלל הניצחון הוא שהמספר הגדול מבין השניים מנצח?
• מהי ההגדרה של משחק-מזל הוגן מבחינת הסיכויים לנצח?
• בהינתן שתי קוביות-משחק שעל אחת מהן מופיע פעמיים כל אחד מהמספרים 1, 3, 5 ועל השנייה מופיע פעמיים כל אחד מהמספרים 2, 4, 6, אם לכל שחקן משני השחקנים יש קובייה אחת מבין השתיים וכלל הניצחון הוא שהמספר הגדול מנצח, האם המשחק הוגן?
• אם נתונות קוביות שעל פאותיהן מופיעים אותם המספרים באופנים שונים, איך אפשר להגדיר "קובייה א מנצחת את קובייה ב"?
• הסטטיסטיקאי האמריקני ברדלי אפרון המציא בשנת 1970 ארבע קוביות שהיחסים ביניהן הם: קובייה א מנצחת את ב, קובייה ב מנצחת את ג, קובייה ג מנצחת את ד. האם אפשר להסיק מכאן שקובייה א מנצחת את קובייה ד?
• מה מאפיין את משחק הילדים: אבן-נייר-מספריים?
• האם בבחירת מלכת יופי ע"י צוות שופטים, יכול לקרות שמועמדת א תיחשב ליפה יותר ממועמדת ב, מועמדת ב תיחשב ליפה יותר מ-ג ו… מועמדת ג תיחשב ליפה יותר מ-א?
• מה משותף לארבע הקוביות של אפרון, למשחק הילדים אבן-נייר-מספריים ולבעיית מלכות היופי?
• מה הלקח שיש ללמוד מהדוגמאות האלו לגבי הסקת מסקנות?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים המופיעים בהבזק

• אלגברה אלמנטרית
– יחס סדר
– יחס עביר (טרנזיטיבי)
– יחס מעגלי
– כלל ההעברה (החוק הטרנזיטיבי)
• גיאומטריה
– חמשת הגופים המשוכללים
• הסתברות
– משחקי-מזל
– קוביות-משחק
– קובייה מאוזנת
• פרדוקס ההצבעה
• פרסים על גילויים מתמטיים
• תורת המשחקים
– משחק הוגן

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ברדלי אפרון
• ווארן באפט
• ביל גייטס

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• לזהירות בקבלת החלטות לגבי נתונים סטטיסטיים
• לפתרון של בעיות בחירה שיש בהן סדר עדיפויות

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים