HE
EN

השערת גולדבך

תקציר

ההבזק מתמקד בסוגיית ההצגה של המספרים הטבעיים כסכומים של מספרים ראשוניים. בשנת 2013 הוכיח הלפגוט כי כל מספר טבעי זוגי מעל 10 ניתן להצגה כסכום של ארבעה מספרים ראשוניים, אבל מזה 350 שנה אין תשובה לשאלה: האם כל מספר זוגי פרט ל-2 ניתן להצגה כסכום של שני מספרים (שלמים חיוביים) ראשוניים?

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מה ההבדל בין השערה לבין משפט?
• מהי ההשערה שהעלה כריסטיאן גולדבך לפני 350 שנה?
• מה היה לאוילר להגיד לגולדבך בעניין?
• מה הצליחו המתמטיקאים של המאה ה-19 להוכיח בהקשר להשערת גולדבך?
• איזה מקום תפסה השערת גולדבך ברשימת 23 הבעיות הפתוחות שהילברט הציג בפני הקהילייה המתמטית בראשית המאה העשרים?
• מה הצליח לב שניירלמן להוכיח בשנת 1930?
• מה הצליחו המתמטיקאים במאה העשרים להוכיח לגבי השערת גולדבך?
• האם המחשב יכול לסייע בהוכחת השערת גולדבך או בהפרכתה?
• מה הצליח המתמטיקאי טרי טאו להוכיח בשנת 2012?
• מה הצליח המתמטיקאי הרולד הלפגוט להוכיח בשנת 2013?
• בשביל מה זה טוב?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים עיקריים בהבזק

• מה ההבדל בין השערה לבין משפט?
• מהי ההשערה שהעלה כריסטיאן גולדבך לפני 350 שנה?
• מה היה לאוילר להגיד לגולדבך בעניין?
• מה הצליחו המתמטיקאים של המאה ה-19 להוכיח בהקשר להשערת גולדבך?
• איזה מקום תפסה השערת גולדבך ברשימת 23 הבעיות הפתוחות שהילברט הציג בפני הקהילייה המתמטית בראשית המאה העשרים?
• מה הצליח לב שניירלמן להוכיח בשנת 1930?
• מה הצליחו המתמטיקאים במאה העשרים להוכיח לגבי השערת גולדבך?
• האם המחשב יכול לסייע בהוכחת השערת גולדבך או בהפרכתה?
• מה הצליח המתמטיקאי טרי טאו להוכיח בשנת 2012?
• מה הצליח המתמטיקאי הרולד הלפגוט להוכיח בשנת 2013?
• בשביל מה זה טוב?

To the MNS presentation
דמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

אוקלידס
• ליאונרד אוילר
• כריסטיאן גולדבך
• דייויד הילברט
• הרולד הלפגוט
• טרי טאו

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

– להיכרות מעמיקה עם המספרים הטבעיים
– לדרכי פתרון של בעיות שטרם נפתרו

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים