HE
EN

אוריגמי

תקציר

ההבזק מתמקד בקיפולי נייר (או דפי-חומר אחרים), בצורות שאפשר לקבל מקיפולי נייר, בתנאים המתמטיים שצריכים להתקיים כדי שתבנית קיפולים מסוימת תתקפל למבנה שטוח ובשימושים של קיפולי-נייר לקידום איכות החיים בעידן המודרני.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק הבזק

• איך אפשר לבנות באמצעות סרגל (ללא שנתות) ומחוגה בלבד אנך אמצעי לקטע נתון במישור? ואיך מוכיחים שהבנייה אכן משיגה את מטרתה?
• איך אפשר לבנות באמצעות סרגל (ללא שנתות) ומחוגה בלבד קו החוצה זווית נתונה במישור? ואיך מוכיחים שהבנייה אכן משיגה את מטרתה?
• האם אפשר לבנות באמצעות סרגל (ללא שנתות) ומחוגה בלבד שני קווים שיחלקו זווית נתונה לשלושה חלקים שווים? מה הוכיח וואנצל בשנת 1837?
• האם באמצעות קיפולי נייר אפשר לבנות בניות שאפשר לבנות אותן באמצעות סרגל ומחוגה בלבד?
• האם באמצעות קיפולי נייר אפשר לבנות בניות שאי אפשר לבנות אותן באמצעות סרגל ומחוגה בלבד, כמו חלוקת הזווית לשלושה חלקים שווים?
• מה הוכיח המתמטיקאי היפני היסאשי אבה בשנת 1980?
• מה זה אוריגאמי? מה מקורו? מיהו אבי האוריגאמי המודרני? איזה שימוש הוא עה באוריגאמי? ומהי השפה שפיתח לתקשורת בין אנשים בנושא אריגאמי?
• מי הוא רוברט לאנג ומהי תוכנת Tree Maker שפיתח בשנים האחרונות של המאה העשרים?
• איזה שימוש מציל חיים נמצא לאוריגאמי בבטיחות של כלי רכב, הודות לרוברט לאנג?
• מי הוא טוֹמוֹהׅירוֹ טָאצׅ'י ומה מאפשרת תוכנת Origamizer שאותה פיתח בשנת 2008?
• מה הוא קיפול MIURA ואיזה שימוש נעשה בו בשנת 1995 לשיגור קולטי שמש לחלל?
• איזה שימוש מציל חיים לאוריגאמי מצאו בשנת 2005 זוֹנְג יוּ וקָאוֹרִי קוּרִיבָּיָאשִי?
• מה פיתח המומחה לרובוטיקה, שוגואנג לי, בשנת 2019 הודות לאוריגאמי?

To the MNS presentation
המושגים העקרונות המתמטיים המרכזיים

• לוגיקה
– הצורך בהוכחה של השערה או בהפרכתה
• גיאומטריה
– אנך אמצעי לקטע
– ארכיטקטורת אוריגאמי של טומוהירו טאצ'י
– בניות בסרגל ומחוגה
– חלוקת זווית לשלושה חלקים שווים
– חציית זווית
– מקום גיאומטרי
– נקודות חיתוך במישור של שני קווים ישרים, של שתי קשתות, של קו ישר וקשת
– קטע
– קיפולי-נייר (או דפי-חומר אחרים) / אוריגאמי
• כנסים מתמטיים
• פיתוח שפה לתקשורת בנושא חדש
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• הׅיסָאשׅי אָבֶּה
• אוקלידס
• פייר וואנצל
• טוֹמוֹהׅירוֹ טָאצׅ'י
• זוֹנְג יוּ
• אָקׅירָה יוֹשִיזָאוָוה
• רוברט לאנג
• שוגואנג לי
• קוריו מיאורה
• קָאוֹרִי קוּרִיבָּיָאשִי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• לגרפיקה באמצעות מחשבים
• למדעי החלל (אריזת קולטי שמש המשוגרים בתחנת חלל
• לרפואה (הרחבת כלי דם)
• לבטיחות בכלי רכב (כריות אוויר)
• למכניקה עדינה (מאחז-מנוף להרמת משקלות שבריריים)

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים